Rafał Borkowski

pas
chwilowy brak dostępu
Rafał Borkowski Facebook

Moją ambicją jest stworzenie języka graficznego jako narzędzia poznawczego, stawiającego pytania. W mojej pracy rysunek stał się procesem, w którym motorem twórczym są, z jednej strony wydarzenia społeczne, wewnętrzne przeżycia, rodzina, z drugiej -właściwości materiałów, światło, technologia.


    Rafał Borkowski, artist, designer, drawer, born on the 11th of October 1973 in Gdańsk. Since 2000 he has been a professor at the ÉSAD in Orleans, France, the University of Art and Design. He teaches drawing and the concept of the drawing to students of the 1st and 2nd cycle. In 2012 he was nominated as professor of drawing and drawing concept.  Collaborating with various art schools in Europe he is also a member of a research group focused on the search for the essence and role of drawing in the art of the 21st century. Animator of many cultural, artistic and social events. Coordinator and participant of conferences and workshops on the vast spectrum of contemporary human life. Rafał Borkowski collaborates with numerous artistic and cultural associations in France and Poland. The member of WL4 Artspace Association, Emmaus Loiret Association, Loire-Vistule Association, Tonton Vélo Association.

    Rafał Borkowski, artysta, designer, rysownik, urodzony 11.10.1973 w Gdańsku. Od 2000 roku profesor w ÉSAD w Orleanie we Francji, Wyższa Szkoła Sztuki i Designu. Gdzie prowadzi zajęcia z rysunku i koncepcji rysunku ze studentami 1 i 2 cyklu studiów. Współpracuje z różnymi uczelniami artystycznymi w Europie. W 2012 roku profesor nominowany w ÉSAD w Orleanie gdzie prowadzi niezależną pracownię rysunku. Związany z grupą badawczą, skupionej nad poszukiwaniami istoty i roli rysunku w sztuce XXI wieku. Animator wielu wydarzeń kulturalnych, artystycznych  i społecznych. Koordynator i uczestnik konferencji, workshopów dotyczących szerokiego spektrum życia współczesnego człowieka. Współpracuje z licznymi stowarzyszeniami artystycznymi i kulturalnymi we Francji i Polsce.  

Place impAct

   A cycle of artworks referring to the memory of a place.
At present we have become eyewitnesses of how easy is to manipulate this what could seem to be a permanently written page of our identity – our history.
The question raised in my experiments refers to the subjectivity of our trace where the desire to remember often dominates the truth. The urge to eternize, to immortalize becomes a pretext degenerating the past. We sacrifice a disproportional amount of time and means in order to create an image which is an expediency or a need of ambition producing at the same time an inconsistent and distorted record.

„Akt miejsca”

  Projekt „Akt miejsca” jest kontynuacją poszukiwań odnoszących się do pamięci i tożsamości. Przestrzenią analizy kolejny raz stała się Stocznia Cesarska w Gdańsku. Znaczenie słowa „akt” postrzegane jest w kilku znaczeniach: akt jako dokument, jako czyn, akt w kontekście sztuki wizualnej oraz części utworu literackiego.
W moim projekcie rdza jest narzędziem elementarnym, używanym obecnie bardzo szeroko. Posłużyłem się nim jako aspektem podstawowym, tworzącym pretekst do graficznej konwersacji. 
Celem nie jest jedynie sam jej ślad jednak to co z nim później następuje. 
Efektem jest cykl prac odnoszących się do pamięci miejsca. 
Obecnie staliśmy się naocznymi świadkami jak łatwo jest manipulować tym co mogłoby się wydawać trwale zapisaną kartą w naszej tożsamości – naszą historią.
W moich poszukiwaniach stawiam pytanie nad subiektywnością naszego śladu, gdzie często chęć zapamiętania dominuje nad prawdą. Pragnienie uwiecznienia lub unieśmiertelnienia staje się jednocześnie pretekstem wynaturzającym przeszłość. Poświęcamy nieproporcjonalny czas i środki w celu stworzenia wizerunku, który jest potrzebą chwili lub ambicji, tworząc jednocześnie sprzeczny i zdeformowany zapis. 

„Szaty” feretron, drawing, mixed technique

   This work refers directly to the robes in which images of Mary of Nazareth, often found in the Marian cult, are worn.
  Their luxury, like an unjustified wealth, becomes a denial of what Maria, a young woman from Nazareth, should be represented. 

It reflects a more external need to show her greatness, wealth or power. The result is a distorted and often created patriarchal image of a woman dressed in robes, paradoxically not her own. From these robes, at any time, the image can be stripped off or dressed in other… at the will of the „owner” who voluntarily creates a picture for his needs. 

„Szaty” feretron,  rysunek, technika mieszana

   Cykl prac nawiązuje bezpośrednio do szat w jakie przywdziewane są wizerunki Madonny, często spotykanych w kulcie maryjnym.
 Ich przepych, niczym nieuzasadnione bogactwo staje się zaprzeczeniem tego co reprezentowała osoba Marii, młodej kobiety.

Odzwierciedla bardziej zewnętrzną potrzebę do ukazania swojej wielkości, bogactwa czy władzy. W efekcie powstaje  przekłamany i wykreowany często patriarchalny wizerunek kobiety przyobranej w szaty, paradoksalnie niebędących jej własnością. Z szat tych w każdej chwili wizerunek może zostać odarty lub odziany w inne… według woli „właściciela” , dobrowolnie kreującego obraz dla swoich potrzeb.