Paweł Baranowski

Paweł Baranowski
Paweł Baranowski Facebook

Poszukuję kluczowego słowa


 

Paweł Baranowski/rocznik 1972/Gdynianin/mieszka w Gdańsku/działania – poezja/animacja kultury/juror

– m.in.: Inicjatywa Poetycka Almanach, (Trójmiasto, 1994 – 1997 r.), Inicjator Przystani Poetyckiej „Strych” w Gdyni (2001 r.), współinicjator Ogólnopolskiego Przeglądu „Połowy Poetyckie” w Gdyni (2001 r.), Grupa Literacka „Polaris”, Londyn, (2007-2008 r.), współpraca z miesięcznikiem „Rzeczpospolita Kulturalna”, (Londyn 2007/8 r.), współpraca z Gdyńskim Centrum Kultury w zakresie Przystani i Przeglądu j/w, akcenty poetyckie przy WL4 i WL4 Przestrzeń Sztuki Mleczny Piotr, w tym Agitka slamopodobna „Wykrzycz 2020”, „Kredens Poetycki”/publikacje – czasopisma/antologie/tomiki – m.in. „Autograf”, „RzeczPospolita Kulturalna”, „Dziennik Polski” (Londyn), „Poezja Dzisiaj”, K.A. „Bliza”, Maszopieria, Fabularie/antologie „Galera Poetów Trójmiasta” (1999 r.), „Na krańcu świata napisane” (2008 r.)/zbiory wierszy – „Prześwity” (2005 r.), „Ziemia Obiecana” (2007 r.), „London aj” (2011 r.), „Obchodzi” (2019 r.)/laureat kilku konkursów poetyckich/laureat honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za animację kultury (2005 r.)/Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Woj. Pomorskiego (2011 r.)/Wystawa plastyczno-poetycka „Teraz emigracja” w Filharmonii Gdańskiej (wraz z Magdaleną Nowak, 2013 r.)

Paweł Baranowski/born 1972/in Gdynia/lives in Gdańsk/activities – poetry/culture animation/juror

– e.g.: Poetic Initiative Almanach, (Tricity, 1994 – 1997), Initiator of the Poetic Marina „Attic-Strych” in Gdynia (2001), co-initiator of the Review „Poetic Fishing-Połowy Poetyckie” in Gdynia (2001), Literary Group „Polaris”, London, (2007-2008), cooperation with the „RzeczPospolita Kulturalna”, (London 2007/8), cooperation with the Gdynia Cultural Centre in the field of Marina and Review above/poetic accents at WL4 and WL4 Art Space Milky Peter, including slam happening “Scream/Wykrzycz 2020″, „Poetic Dresser”/publications – magazines/anthologies/volumes – e.g. „Autograf”, „RzeczPospolita Kulturalna”, „Dziennik Polski” (London), „Pozja Dzisiajz”, K.A. „Bliza”, Maszopieria, Fabularie/anthologies „Gallera poets of the Tricity” (1999), „At the End of the World Written” (2008) /collections of poems – „Prześwity” (2005), „Ziemia Obiecana” (2007), „London aj” (2011), „Obchodzi” (2019) /winner of several poetry competitions/winner of the Honorary Award of the Mayor of Gdynia for cultural animation (2005) / Scholarship for The Creators of Culture Marshal of Pomeranian (2011) /Art and poetry exhibition „Now emigration” at the Gdańsk Philharmonic (with Magdalena Nowak, 2013)